umowa kupna sprzedaży samochodu

Umowa kupna sprzedaży działki


Umowa kupna-sprzedaży działki powinna zawierać datę podpisania tego dokumentu, dane sprzedającego i kupującego (imiona, nazwiska, numery i serie dokumentów, adresy zamieszkania). Sprzedający powinien oświadczyć, że sprzedawana działka jest jego własnością i jest ona zapisana w księdze wieczystej pod numerem... prowadzonej przez odpowiedni sąd. Jeśli jest to nieruchomość przeznaczona pod budownictwo jednorodzinne, to wówczas sprzedający poświadcza w umowie, że takie przeznaczenie ma odzwierciedlenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Musi mieć także dostęp do drogi publicznej oraz być odpowiednio uzbrojony.

Koszty umowy

Koszty sporządzenia notarialnej umowy sprzedaży oraz podatku od czynności cywilnoprawnych ponosi Kupujący. W sprawach nieuregulowanych w spisywanej umowie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. Umowę spisuje się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Umowa bezwzględnie musi być opatrzona datą jej zawarcia.


Umowa kupna sprzedaży samochodu - wzór do pobrania


Zapraszamy Państwa do pobrania wzoru umowy kupna sprzedaży samochodu w formacie PDF. Taki wzór należy wydrukować, wypełnić i czytelnie podpisać.

umowa kupna sprzedaży samochodu wzór