umowa kupna sprzedaży samochodu

Umowa kupna-sprzedaży ciągnika


Umowa kupna-sprzedaży ciągnika zawiera standardowo imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, numery dowodów osobistych, numery NIP obu osób – sprzedającego i kupującego ciągnik rolniczy. Opisany dokładnie jest przedmiot umowy, czyli ciągnik rolniczy, czyli marka, model, rok produkcji, numer silnika, numer nadwozia, numer rejestracyjny, kolor ciągnika, jego przebieg. Sprzedający oświadcza, że ciągnik rolniczy jest jego własnością i nie stanowi zabezpieczenia kredytów i pożyczek, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich (jest jeden właściciel ciągnika rolniczego). Strony umowy określają wartość przedmiotu umowy – podają tę wartość liczbowo oraz słownie. Kupujący oświadcza, że zna stan techniczny pojazdu. Koszty transakcji oraz koszty opłaty skarbowej ponosi jedna ze stron, zazwyczaj jest to kupujący. Kupujący jednocześnie kwituje odbiór pojazdu.

Egzemplarze umowy

Umowa kupna-sprzedaży ciągnika spisana jest w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Każdy z egzemplarzy opatrzony jest dwoma podpisami: kupującego i sprzedającego.


Umowa kupna sprzedaży samochodu - wzór do pobrania


Zapraszamy Państwa do pobrania wzoru umowy kupna sprzedaży samochodu w formacie PDF. Taki wzór należy wydrukować, wypełnić i czytelnie podpisać.

umowa kupna sprzedaży samochodu wzór