umowa kupna sprzedaży samochodu

Umowa kupna-sprzedaży motocykla


Umowa kupna-sprzedaży motocykla powinna zawierać wszystkie dane właściwe dla takiej umowy, czyli imię, nazwisko i dane sprzedającego oraz adekwatne dane kupującego. Następnie opisany powinien być przedmiot umowy, czyli sprzedaż motocykla (numer silnika, numer ramy, numer rejestracyjny, kolor pojazdu, rok produkcji i przebieg). Sprzedający powinien oświadczyć, że motocykl stanowi jego wyłączną własność, nie ma wad prawnych oraz nie stanowi zabezpieczenia, czyli pod jego zastaw nie został wzięty żaden kredyt lub pożyczka.

Obowiązki kupującego i sprzedającego

Sprzedający przenosi na kupującego własność tego pojazdu, a kupujący kwituje jednocześnie odbiór motocykla. Sprzedający ma obowiązek przekazać kupującemu dowód rejestracyjny, polisę ubezpieczeniową oraz kartę pojazdu. Wszelkie koszty transakcji oraz koszt opłaty skarbowej pokrywa kupujący. W sprawach, które nie zostaną uregulowane w umowie, obowiązują stosowne przepisy Kodeksu Cywilnego. Umowę sporządza się w dwóch egzemplarzach, po jednym dla kupującego i sprzedającego. Podpisy składają na tym dokumencie obie wyżej wymienione strony.


Umowa kupna sprzedaży samochodu - wzór do pobrania


Zapraszamy Państwa do pobrania wzoru umowy kupna sprzedaży samochodu w formacie PDF. Taki wzór należy wydrukować, wypełnić i czytelnie podpisać.

umowa kupna sprzedaży samochodu wzór